0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Yazılarımız

UNSMAN

SÖZLEŞME YÖNETİMİ

Sözleşme Yönetimini tanımlamadan önce sözleşme terimini kavramak gerekir. Sözleşme, karşılıklı iki tarafın (özel ya da tüzel kişiler) hukuki bir sonucu belirlemek için mutabık kaldığı yazılı veya sözlü beyanlar bütününe verilen addır. Yeni borçlar yasasında da sözleşme tanımı bu şekilde yapılmaktadır. Borçlar yasasına göre “ Sözleşme, taraflarının iradelerini, karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur” Kısacası sözleşmede iki taraf ve üzerinde anlaşılmış beyanlar vardır.

Sözleşme Yönetimi Nedir?

Mal ya da hizmet alımlarında alıcı ve satıcıyı korumak adına düzenlenen sözleşmeler, satın alma yapan tüm kurumsal firmalar tarafından alım satım işlemlerinde mutlaka kullanılır. Sözleşmede işin nevi, türü kapsamı, yükümlülükleri, garantisi, anlaşmazlık çıktığında neler yapılacağı, tazminatlar teslim tarihi vb tüm detaylar bulunur. Sözleşme yönetimi tüm bu süreçlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi işlemlerini gerçekleştirir. Şirketler tüm satın almaları sözleşme ile yaptığına göre sözleşme yönetimi konusunda uzman personel ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu noktada kalifiyeleşme sağlamak adına Sözleşme Yönetimi Eğitimleri düzenlenmektedir.

Sözleşme Yönetimi

Sözleşmenin Temel Faktörleri

İrade ve karar , sözleşme taraflarının bağımsız isteklerine göre oluşturulur

İradenin beyanı : İrade yazıya dökülmeli ve beyan edilmelidir. Aksi halde gizlenmiş iradelerden hukuksal sonuçlar çıkmaz

Karşılıklılık: Sözleşmede iki tarafta birbirinden bağımsız ancak birbiri ile uyum içinde açıklamalarda bulunmalıdır. Sözleşme tarafları öneri sunar diğer taraf da kabul eder

Konu: Sözleşmenin konusu imzacılar arasındaki alım satım diğer bir deyişle borç ilişkisidir. Bu bir hizmet ya da mal olabilir.

İradenin Uyuşması: Sözleşme tarafları arasında sözleşme maddeleri üzerinde uyuşma sağlanmalıdır. Örneğin toplu daire satışlarında metrekare birim fiyatı belirlenirken bir taraf net metrekareyi diğer taraf brüt metrekareyi baz alabilir. Bu noktada ortaya anlaşmazlık çıkar. Bu duruma Konkordans adı verilir.

Sözleşme ve Hukuk İlişkisi

Sözleşme yönetimi prosedürü , sözleşme yönetimi eğitiminin en can alıcı noktasıdır. Sözleşme hukuki bir süreç içerdiğinden bu süreçlerin iyi bilinmesi gerekir. Aşağıda sözleşmeler ile hukuk arasındaki ilişkiyi inceledik.

· Sözleşmeler yasa ve kanunların hükümlerine aykırı olamaz. ( Örneğin kaçak ticaretin sözleşmesi yapılmaz)

· Sözleşmeler kamu düzenini bozacak mahiyette olamaz.

· Sözleşmeler ahlaka aykırı yapılamaz. Mesela rüşvet karşılığı hizmet alımı sözleşmesi yapılamaz. Doktorlar tatil karşılığında ilaç firması ile anlaşamaz ya da ilaç firmasının ilaçlarını hastalara yazma konusunda taahhütte bulunamaz.

· Sözleşmeler kişilik haklarını zedeleyemez. Bir kişini n ölümü ya da beden bütünlüğüne zarar verilmesi gibi maddelerle sözleşme bina edilemez.

· Edimin imkânsızlığı söz konusu olamaz. Yani imarı olmayan bir arsa üzerinde bina yapılmasına dair sözleşme yapılamaz. Edimler objektif ve kurallara uygun olmalıdır.

· Sözleşmeler belirlilik bir şekle bağlı olmamakla birlikte, hukukun belirlediği şekle uymak durumundadır. Hukuk kuralları şekil için esas olarak geçerlilik ilkesini belirlemiştir. Dairesini satmak isteyen birisi resmi sözleşme yapmak zorundadır. Taşınmazlar için sözleşmeler resmi olmak zorundadır. Resmi sözleşmeler dışındaki sözleşmeler geçersizdir.

· Sözleşmelerin büyük bir kısmı noter huzurunda gerçekleştirilir. Devlet ihale kanunu ile yapılacak sözleşmeler, gayrimenkul satışları mutlaka noter onaylı olmalıdır.

· İlaçlama şirketinin, bir fabrikayı periyodik aralıklarla ilaçlaması için yapılacak sözleşmede iki tarafın imzası onayı ve karşılıklı rızası varsa noter onayına gerek yoktur. Bu tür sözleşmeler şirketler arasında yapılabilir. Ancak şirketlerin önemli bir kısmı satın almalarının önemli bir kısmını resmi olarak yaparlar.

Sözleşme Yönetimi Eğitimi

Sözleşme Yönetimi eğitimi ile sözleşme yapma, sözleşme takip, doğru ve uygulanabilir sözleşmeler hazırlama, mevcut sözleşmeleri yorumlama, sözleşmelerin avantaj ve dezavantajlarını kavrama, sözleşme hazırlığı, sözleşme usul ve esasları gibi konularda bilgi sahibi olursunuz. Sözleşme Yönetimi eğitimi sonucunda sözleşme yapılırken ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları minimuma indirirsiniz. Uluslar arası geçerliliği olan FIDIC standart kurallarını öğrenerek, uluslar arası sözleşmeler yapabilir veya taraf olabilirsiniz. kontrat yönetimi eğitimi konusunda aldığınız eğitimle daha sağlıklı kontratlar hazırlayabilirsiniz.

Sözleşme Yönetimi
Sözleşme Yönetimi Eğitiminde İşlenen Konu Başlıkları
  • FİDİC sözleşme kuralları
  • Sözleşme kuralları sözleşme örnekleri

· Sözleşmenin önemli maddeleri kritik maddelerin tespiti

  • Satış ve satın alma kontratları hazırlama
  • Sözleşme hazırlama programları
  • Sözleşme maddeleri yorumlama
  • Sözleşmeden kaynaklanan borç ve yükümlülükler
  • Uyuşmazlık çözümü

· Sözleşme yönetiminde Süre ve maliyet planlama teknikleri,

· Sözleşme yönetimi araçları ve planlama adımları

  • Örnek olaylar ve vaka incelemeleri

İnşaat Sözleşme Türleri

Ülkemizde en çok sözleşmenin yapıldığı alan inşaat sektörüdür. İnşaat sektöründe yapılan sözleşme türleri 3 çeşittir. Bu sözleşme tiplerinden en sık kullanılanı Sabit fiyatlı sözleşmelerdir

Maliyet Artı Kar Sözleşmesi: Diyelim ki A firması bir futbol kulübü ile stadyum inşaatı yapmak için anlaştı. Maliyet artı kar sözleşmesinde A firmasına yani yüklenici firmaya, stadyum inşası için oluşacak giderlerin üzerine konacak belli bir yüzde kar ile sözleşme yapılmasıdır. Burada giderlerin kabul edilebilir düzeyde olması gerekir. Fason üretimlerde en sık kullanılan sözleşme tipidir.

Sabit Fiyatlı Sözleşme: Bu sözleşme türünde yüklenici firma baştan belirlenen bir bedel üzerinden üretimi kabul eder. Bu bir ihale ile sağlanabilir. Üretim aşamalarında ortaya çıkan ekstra giderler için de belli şartlar dahilinde maliyet güncelleştirmesi yapılabilir buna eskalasyon adı verilir.

İnşat Sözleşmesi: Basit inşaat sözleşmesidir. Bir binanın yapılması, tasarlanması, fonksiyon eklenmesi ve buna benzer işlerde özel olarak yapılan sözleşme türüdür.

Sözleşme Nasıl Hazırlanır

· Sözleşme metninin başında sözleşme başlığı bulunmalıdır.

· Sözleşmenin tarihi tarafların tam ismi açıkça yazılmalıdır

· Alınacak hizmet ya da malın ne olduğu miktarı detaylı olarak yazılmalıdır.

· Ödeme miktarı ve paranın cinsi net olarak yazılmalıdır.

· Ödeme tarihleri ve ödeme varyasyonları açıkça belirtilmelidir.

· Gecikmeli ödemelerde uygulanması düşünülen faizler belirlenip sözleşmeye yazılmalıdır

· Mal veya hizmetin ne zaman teslim edileceği belirlenmelidir.

· Gecikmiş teslimatlarda ya da zaman kaybında tazminat cezası konulup konulmayacağı belirlenmeli konulacaksa açık bir şekilde miktarı ve şartları yazılmalıdır. Aynı şekilde sözleşme ihlalinde cezalar belirlenmelidir.

· Sözleşmenin ne zaman sona ereceği belirtilmedir.

· Sözleşme yenilecekse yenilenme tarihi ve şartları yazılmalıdır.

· Sözleşmeyi bitirecek şart ve durumlar sözleşmede açıkça belirtilmelidir.

· Tarafların imzası sözleşmede mutlaka bulunmalı resmi bir sözleşme olacaksa noter kaydı altına alınmalıdır.

o Küresel anlaşmalarda artık elektronik imza uygulaması 2000 yılından itibaren hayata geçtiğinden online olarak da sözleşme yapılabilmektedir.

Sözleşme Hazırlama Konusunda Tavsiyeler

Öncelikle Sözleşme Yönetimi Eğitimi konusunda eğitim almalısınız. Sözleşme yaparken her sözleşmenin kendine has olduğunu unutmayın. Teknolojiyi kullanmaktan çekinmeyin sözleşme yönetimi yazılımı, e-sözleşme programları gibi fırsatlardan yararlanın. Sözleşmeler açık ve net olmalıdır. Sözleşmelerinizde açık noktalar bırakmayın. Kullandığınız dil açık ve sade olsun. Hukuki terimler kullanmanıza gerek yok. Tarihler, miktarlar, zaman ve yerleri net bir şekilde sözleşmede belirtin. Sözleşme öncesinde taraflar buluşmadan önce mutlaka taslak bir sözleşme hazırlayın. İşinizle ve sözleşmeyle ilgili kanunları iyi bilin. Sözleşmeye tam hâkim olmalısınız. Sözleşme yapıldıktan sonra atladığınız noktalar olmamasına azami dikkat edin. Sözleşme öncesinde taviz verebileceğiniz ve veremeyeceğiniz noktaları tam olarak belirleyin. Karşı tarafın sunacağı teklifleri ara teklifleri düşünün öngörülerde bulunmaya çalışın. Hukuki destek almayı unutmayın. Ancak hukuki desteği sözleşme öncesinde alın. Olası sorunların bir listesini yapın bu sorunlarla sözleşmenin ifa edildiği süreçte karşılaşma risklerinizi ve bu riskler karşısında alacağınız önlemleri kararlaştırın. Sözleşmeyi tamamlamadan önce her şeyin tamam olduğuna ikna olun. Tüm bunları yaptıktan sonra imzanızı atabilirsiniz.

Sözleşme Yönetimi Eğitimi alarak sözleşeme ve kontrat yönetimi konusundaki eksiklerinizi giderebilir. Şirketinizi ciddi sözleşme hatalarından kurtarabilirsiniz. Sitemizde bulunan sözleşme hazırlama süreçlerini inceleyebilir. Sözleşme yönetimi pdf formatında indirebilirsiniz.

PAYLAŞ

 UNSMAN