0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Yazılarımız

UNSMAN

RİSK ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Risk analizi nedir?

İşletmelerin temel amacı kar etmektir. Ancak işletmeler içerden ya da dışarıdan bazı sorunlara ve tehlikeler maruz kalabilir. Bu tehlikeler işletmenin kar etmesini engelleyebilir. Risk analizi, mevcut şartların, tehlike ve sorunların analiz edilerek, risklerin derecesini belirlemek, olası risklere karşı gerekli tedbirleri almak amacıyla yapılan çalışmalara denir.

Risk analizi sayesinde işyerindeki riskler belirlenir. Uzman eşliğinde bu risklerin olasılığı hesaplanır. Gerekli tedbirler alınır. Ülkemiz maalesef iş kazalarının çok yaşandığı bir yer olduğu için risk analizi daha da önem kazanmaktadır. İş güvenliği konusuna son yıllarda daha çok önem atfedilmekte, kontroller daha sık yapılmaktadır. İş kazalarının yaşandığı bir işletme, itibarını kaybeder. İtibar kaybı, gelir kaybı demektir. Artık apartmanların dahi iş güvenliği ile ilgili tedbirleri alması şart koşulmaktadır. Risk analizi yapılır, elde edilen bilgiler ilgililere risk analizi raporu olarak sunulur. Böylece olası kazaların önüne geçilmiş oluruz.

Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Risk Analizini Kimler Yapabilir?

Risk Analizini işverenler, işveren vekilleri, işletmedeki personel temsilcileri, destek elemanları, yaptırabilir ancak işveren risk analizi konusunda uzman değildir. Bu nedenle risk analizi eğitimi almış birinin risk analizi yapması doğru olacaktır. Çünkü herhangi bir iş kazasında ortaya çıkacak sorumluluklar yanlış analizlerden dolayı size hukuki ceza olarak yansıyabilir. Bu ciddi bir sorumluluktur.

Bu yüzden alanına hâkim, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bakanlık onaylı uzmanların, risk analizi yapmaları daha doğru olacaktır. Her iş sağlığı ve güvenliği uzmanı risk analizi konusunda kendini yetiştirmez sayılmaz. Bu nedenle iş sağlığı uzmanları da bu tür analizleri yapabilecek yetkinliğe ulaşmak için mutlaka risk analizi eğitimi almalıdırlar. Son 5 yılda çıkan yasalarla tehlikeli işyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunlu hale gelmiştir.

İşletmelerde ortaya çıkabilecek riskler nelerdir?

İşyerindeki her türlü operasyon ve işten, fiziki ortamdan riskler doğabilir. Bunları sıralayacak olursak;

 • İş süreçleri ve iş akışlarından kaynaklı riskler
 • Kullanılan materyaller ve hammaddelerden kaynaklanan riskler
 • Makineler, araç gereçlerden ve donanımlardan kaynaklanan riskler
 • İş ve iş çevresinde bulunan personelden kaynaklanan riskler
 • İşletmede oluşturulan organizasyonların doğru yapılmaması
 • Çevre koşullarının neden olduğu riskler
 • Farklı faktörlerin bir araya gelmesi ile oluşan riskler
 • Eğitim yetersizliğinden kaynaklanan riskler
 • Personel hatalarından kaynaklanan riskler
 • Rutin tedbir uygulamalarının yapılmamasından dolayı ortaya çıkan riskler
 • Uyarı levhası, kullanma kılavuzu, kullanma talimatı gibi yönlendiricilerin eksikliğinden ortaya çıkan riskler
 • Altyapı sorunlarının neden olduğu riskler
 • Yönetici ve personel arasındaki uyumsuzluklar
Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Risk Analizinin İşletme sahiplerine faydaları nelerdir?

Artık risk analizleri ve iş güvenliği sadece özel sektörde değil kamu dairelerinde de 2016 yılı itibarı ile uygulanmaya başladı. Tüm kurum ve kuruluşlar, iş sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sorunları belirleyip bertaraf etmek ve olası riskler için tedbirler almak zorundadır.

Risk Analizinin Faydaları

 • Riskleri bilmek ve tedbir almak
 • Ortaya çıkabilecek sorunları öngörmek
 • Acil müdahale için gerekli tedbirleri almış olmak
 • İstenmedik durumların ortaya çıkmadan engellenmesi
 • Maddi ve manevi kayıpların minimuma indirilmesi
 • Herkesin görev yetki ve sorumluluğunun belirlenmesi
 • Yerel ve küresel boyutta saygınlık edinme
 • Personel iş sağlığı ve güvenliği hakkında faydalı bilgiler öğrenir
 • Risklerden etkilenmesi olası personelin risklerle ilgili eğitimini sağlamak
 • Aletlerin, makine ve araçların bakımını onarımını zamanında yapmak bakım ve onarım için takvimler belirlemek
 • Kişisel güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunmak

Risk değerlendirmesi nasıl yapılır?

Risk değerlendirmesinin nasıl ve ne şekilde yapılacağı risk analizi yönetmeliği içinde anlatılmıştır. Buna göre risk değerlendirmesi 4 aşamadan oluşur.

 • Tehlikeleri tanımlamak (risk analizi yönetmeliği 8. madde)
 • Riskleri netleştirmek ve analiz yapmak (risk analizi yönetmeliği 9. madde)
 • Risk Kontrolü Önlemleri hakkında kararlar alınması (risk analizi yönetmeliği 10. madde)
 • Dokümantasyon (risk analizi yönetmeliği 11. madde)
Risk değerlendirmesi kaç yılda bir yapılır?

Risk analizi kaç yılda bir yapılır?

Risk analizi işletmelerde bir kere yapılmıyor. Kanunla belirlenmiş bir takvime göre yapılıyor. Buna göre:

 • Çok tehlikeli iş yeri sınıfı = 2 yıl
 • Tehlikeli işyeri sınıfı = 4 yıl
 • Az tehlikeli işyeri sınıfı = 6 yıl

Şeklinde belirlenen tarihlere göre risk analizi yapılmalıdır. Bazı durumlarda risk değerlendirmesi yenilemesi yapmak gerekir.

Risk değerlendirmesini yenilmeyi gerektiren durumlar

 • İşyeri taşındıysa, bir kısmı yıkıldıysa ya da eklentiler yapıldıysa
 • İşyeri teknolojisi, araç gereçler ve ekipmanlar değiştiyse
 • İmalat teknikleri değişmiş ise
 • İş kazası meydana geldiyse
 • İşletmelerde kullanılan iş güvenliği yasasında değişiklikler olduğunda
 • Teftiş sonucunda gerekli görülmesi halinde
 • İşletme dışından kaynaklı sorunların baş göstermesi

Risk analizi Örnekleri

Risk analizi ve yöntemi nedir daha iyi anlamak için bir örnekle açıklayalım.

Uyarı: Aşağıda verdiğimiz risk analizi yöntemi örnek olarak verilmiştir. Uygulanması için gerçek bir analiz yapılmalıdır.

Bir özel okulun risk analizi örneği:

Olay: Yerleşke içinde eğitim öğretim

Tehlike:

A- fiziki koşullar

A.1. Dolapların sabitlenmemiş olması

A.2. Merdiven Korkuluklarının üstüne ağ gerilmemiş olması

A.3. Elektrik panosunun kilidinin olmaması

A.1 Tehlikesi için riskleri değerlendirecek olursak;

 • Sabitlenmemiş dolapların öğrencilerin üzerinde devrilmesi
 • Dolap üzerindeki malzemelerin öğrencilerin üstüne düşerek onları yaralaması
 • Dolapların sabitlenmeden ders yapılması
 • Dolapları sabitlemekle görevli kişinin belirlenmemiş olması

Yukarıda verdiğimiz bir risk analizi örneğinin küçük bir parçasıdır. Risk analizi çok daha geniş kapsamlı bir çalışmadır.

Risk analizi değerlendirmesi yapılırken hiçbir detay atlanmamalı, işletmedeki tüm riskler değerlendirme kapsamına alınmalıdır. Aksi halde iş kazaları ile karşılaşma olasılığı artacaktır. Tüm riskleri belirlemek için bir risk analizi formu oluşturulmalı bu forumda tüm tehlikelere yer verilmelidir.

Risk analizi fiyatları

Risk analizi fiyatlarını belirleyen en önemli unsurlar işyerinin tehlike sınıfı işyerinde çalışan personel sayısıdır. Tehlikeli sınıftaki bir işyerinde risk analizi fiyatlandırması daha yüksek olacaktır. Personel sayısı arttıkça risk analizi fiyatları da artar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus risk analizi yaptıracak firmanın ucuza kaçmamasıdır. Çünkü iş güvenliği uzmanlarından bazıları henüz sorumluluklarının farkında olmadıklarından kopyala yapıştır yöntemi ile risk analizi yapmaktalar. Bu da aslında risk analizi değildir. Çünkü risk analizi işletmeye özgüdür. Her işletmenin risk analizi farklıdır. Fakat benzer işletmelerde daha önce yapılmış analizler alınarak aynen yeni işletmeler için kullanılıyor. Bu risk analizi değil başlı başına bir risktir.

Risk Analizi Eğitimi

Sitemizde anlattığımız Risk değerlendirme, risk analizi vb konuları risk analizi nasıl yapılır ppt formatında kullanabilirsiniz. Risk analizi ülkemizde çok yeni bir konu olduğundan dolayı iş güvenliği uzmanları risk analizi konusunda ciddi bilgi eksikliği yaşamaktadırlar. Bu tür eksiklikleri gidermek adına alanında tecrübeli ve uzman eğitmenlerimiz belirlenmiş bir takvim dahilinde risk analizi eğitimi vermektedir. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

PAYLAŞ

 UNSMAN