0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Yazılarımız

UNSMAN

EĞİTİM YÖNETİMİ NEDİR?

Eğitim yönetimi nedir? tanımı: Eğitim Yönetimi toplumların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, önceden belirlenmiş genel ve özel hedefleri gerçekleştirmek için, çalışır. Eğitim örgütlenmesini faydalı ve etkili işletmek, geliştirmek, yaşayan bir organizma haline getirmek Eğitim yönetiminin görevidir. Eğitim yöneticisinin çalışma alanında başrol oyuncusu insandır. Eğitim yönetimi başarılı uygulandığı takdirde şirketlerin gelirini artırır. Eğitim kurumlarının ise entelektüel başarılarına katkı sağlar.

Geleneksel şirketlerde eğitim yönetimine fazla yatırım yapılmadığından bu tür şirketler bir süre sonra piyasa ile rekabet edemez hale gelir çünkü kalifiye eleman havuzundaki personel sayısı her geçen gün azalmıştır. Bunun nedeni, sektörel yeniliklerin, geleneksel formatlı şirketler ve çalışanları tarafından reddedilmesi ya da uygulanabilir bulunmamasından kaynaklanır. Eğitim yönetimi de ataleti engeller ve gerekli eğitimlerin alınmasını sağlar bu süreçlerin denetimini yapar.

Türkiye’de Eğitim Yöneticiliği Tarihi

1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim öğretimin birleştirilmesi kararı alınmış. Ardından modern ilkokullarda görev yapan öğretmenlerden istekli ve yetenekli olanlar 1928 yılından itibaren Gazi Eğitim Enstitüsüne bağlı olarak Pedagoji Bölümünde müfettişlik eğitimine tabi tutulmuşlardır. Pedagoji bölümüne girebilmek için öğretmenler yazılı ve sözlü sınavlardan geçmişlerdir.

1970 yılına kadar ülkemizdeki eğitim yöneticileri pedagoji mezunlarından oluşmaktadır. Ancak bu tarihten sonra eğitime maalesef siyaset girmeye başlamış ve eğitim yöneticileri siyasi yollarla atanır olmuşlardır. Günümüzde eğitim yönetimi gerek yüksek lisans gerek doktora düzeyinde eğitim verilen önemli bir dal haline gelmiştir.

Şüphesiz bu duruma şirketlerin eğitim yöneticisi ihtiyaçlarının artması da büyük katkı sağlamıştır. Özel sektörde eğitim yönetimi ise 1990’lardan sonra önemli hale gelmiş şirket çalışanlarının hangi eğitimlere ihtiyacının olduğunun belirlenmesi, bu eğitim süreçlerinin yönetilmesi gibi konularda eğitim yöneticileri görev almaya başlamışlardır.

Eğitim Yönetimi Nedir?

Eğitim Yönetiminin Özellikleri

· Eğitim, insanlar için vardır. Eğitimde amaç insanlara formal (istendik) öğrenme yoluyla davranışlar öğretmek ya da var olan davranışları şekillendirmektir.

· Eğitim bulunduğu mahallin ilgi ve gereksinimlerini karşılamakla mükelleftir. Ancak Eğitim kurumları merkezi örgüte bağlı olduğundan bu bütünleşme zorlaşmaktadır.

· Eğitimin temel amaçlarından birisi eleştirel bakış açısı yaratmaktır. Bu bakış açısının oluşmasında en önemli faktör okuldur.

· Eğitim kurumları ayrı birer kurum olmalarına rağmen eğitim sisteminin bir parçasıdır. Bu nedenle her okul eğitimin genel hedeflerine uygun hareket etmek zorundadır.

· Eğitimin ana faktörü insandır. İnsanlar eğitilir girdiler ve çıktılar insan davranışlarıdır. Eğitim bulunduğu çevrenin ve ülkenin ihtiyaçlarını kayıtsız kalamaz. Ayrıca bulunduğu bölgeden etkilenir.

· Eğitimden toplumsal beklenti her zaman yüksek olur. Ancak eğitime ilgi düşüktür.

· Eğitim kurumlarında görev alan müdür ve müdür yardımcıları yani yöneticiler okullarda bulunan öğretmenlerden seçilmektedir. Öğretmenlerin okul müdürlüğü ve eğitim yöneticiliği eğitimi almamış olmamaları yönetsel açıdan çeşitli sorunlar doğurmaktadır.

Eğitim Yöneticisi ne iş yapar?

Eğitim yöneticisi okullarda eğitim kurumlarında şirketlerin eğitim departmanlarında iş ve işleyişten sorumludur. Okulların ve şirketlerin eğitim hedeflerine ulaşması çevrenin ve toplumun beklentilerinin karşılanması amacıyla eğitim örgütlerini yönetir. Eğitim kurumunda kurum kültürü oluşmamışsa bir kültür oluşturmaya çalışır. Eğitim kurumunu bir cazibe merkezi haline getirir. Personelin motivasyonunu artırmak.

Eğitim kurumunun başarısını yükseltmek, kurumun fiziksel ve sosyal imkânlarını en üst mertebeye ulaştırmak, hem ulusal hem de küresel boyutta eğitim kurumunun başarılı bir örnek olmasını sağlamak gibi görevleri vardır. Eğitim yöneticileri günümüzde sadece okullarda değil eğitim verilen her yerde çalışmaya başlamışlardır. Kurslar, milli eğitim bakanlığı, okullar, dershaneler, üniversiteler, bünyesinde eğitim veren şirketler eğitim yöneticisi çalıştırmaktadır. Eğitim yöneticiliği ülkemizde lisansüstü bir eğitim programı olarak sunulur.

Eğitim yöneticisi eğitimi kursları da destek olarak özel eğitim kurumlarında verilmektedir. Özellikle Şirketlerin eğitim ihtiyaçlarını Eğitim yöneticileri yönetir. Şirketlerdeki eğitim yöneticilerinin iş tanımına baktığımızda;

· Kurumsal anlamda personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, tasarlanması uygulanması, ölçme değerlendirme yapılarak sürecin yönetilmesi

· Online eğitimlerin geliştirilmesi ve personelden sağlıklı dönütler alınması

· Organizasyon gelişimi ve kariyer planlama eğitimlerinin verilmesi

· Çalışanların planlama ve organizasyon yeteneklerinin artırılması

· Kalite yönetimine ve insan kaynaklarına destek vermesi

· Eğitimlerin sadece o eğitime ihtiyacı olanlara verilmesi

· Zaman kaybının önlenmesi maliyetin düşürülmesi ve karlılığın artırılması

Beklenir.

Eğitim Yönetimi Nedir?

Eğitim yönetimi ve denetimi ne işe yarar?

Eğitim yönetimi ve denetimi uzmanları, eğitim bilimleriyle ilgilenen her türlü kurumda müfettişlik yapabilirler. Yani denetim ve teftiş konusunda en aranan özellik eğitim yönetimi ve denetimi uzmanı olmaktır. Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş görevlendirmelerinde çok ciddi getirisi vardır. Üstelik müfettişlik eğitimi esnasında birçok dersten de muaf olma şansınız vardır.

Eğitim yönetimi kamu yönetimine yakın bir alandır tek farkı yönetim ve denetim işlerinin sadece eğitim kurumlarıyla sınırlı olmasıdır. Ancak günümüzde birçok ulusal ve küresel firmanın artık eğitim bölümleri bulunmaktadır. Gelişen teknoloji ve sürekli yenilenen sektör gündemi geride kalmamak için eğitimi zorunlu hale getirmektedir. Bu eğitimlerin belirlenmesi adına eğitim yöneticilerine ihtiyaç duyulur. Eğitim yöneticileri ve denetmenleri bu süreçleri belirler, takip eder, geliştirir, öğretir, uygular ve denetler.

Eğitim Denetimi Nedir?

Eğitim Denetiminin Amaçları ve İlkeleri

Eğitim süreçlerini geliştirmek ve başarılı hale getirmek amacıyla denetim, durum saptama, değerlendirme düzeltme ve geliştirme aşamalarının uygulamasını eğitim denetmenleri yapar.

 • Denetimin belli bir amacı olmalıdır.
 • Denetim demokratik ilkelere göre yapılmalıdır.
 • Ülke şartları okul ve çevre şartları göz önüne alınmalıdır.
 • Sorumluluğa ve birlikte çalışmaya önem vermelidir.
 • Mesleki yeterliliğin artırılmasına katkı sağlamalıdır.
 • Milli eğitimi geliştirmeli.
 • İnsan ilişkilerinde yapıcı ve samimi olmalıdır.
 • Denetim bilimsel olmalı nesnel esaslara dayanmalıdır.
 • Eğitim yöneticisi şirketin tüm personeline aynı özeni göstermeli aralarındaki diyalog ve işbirliğini artırmalıdır.
 • Yönetici bütünlük ve devamlılık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olmalıdır.
Eğitim Yönetimi Nedir?

Eğitim yöneticiliği ve Eğitim Yönetimi nasıl olmalıdır?

 • Eğitim yöneticiliğinde branşlaşma yapılmalıdır. Denetim, teftiş, yönetim gibi alanlar ve alt alanlarda yöneticiler yetiştirilmelidir.
 • Üniversiteler, MEB ve yetkin eğitim kurumları bu faaliyetleri icra etmelidir.
 • Eğitim yöneticilerinin derece, kademe, özlük hakları ve yetkileri iş analizleri sonunda belirlenmelidir.
 • Eğitim yönetimi ve eğitim yöneticiliği eğitim yönetimi kuramları çerçevesinde siyasetten uzak tutulmalıdır.
 • Eğitim Yönetimi kariyer basamakları belli bir hiyerarşiye bağlanmalı bu hiyerarşiye kesinlikle dikkat edilmelidir.
 • Sicil notları şeffaf verilmeli ve somut kıstaslara dayanmalıdır.
 • Eğitim Yöneticiliği finansal açıdan cazip hale getirilmelidir
 • Eğitim yöneticilerinin yetkileri artırılmalı, bu yetkilerin sınırları net bir şekilde çizilmelidir
 • Eğitim yönetimi tez konuları somut ve çözüm odaklı seçilmeli, yöneticiler ülke çapındaki eğitim sorunlarını çözmek konusunda çaba sarf etmelidir.

Eğitim yönetimi ile ilgili makalelere göz atıldığında temel faktörün insan olduğunu görebiliriz. Çünkü eğitimde ürünler girdiler ve çıktılar tamamen insan ve insan davranışlarıdır. Bu nedenle eğitim yönetimi kitap içerikleri eğitimin insan üstündeki değişikliklerin istenen düzeylere çıkarılması için yapılması gereken çalışmaları kapsar.

Temel faktörü insan olan bu çalışmaların bu özelliğinden dolayı çok boyutlu incelenmesi araştırılması ve yönetilmesi gerekir. Bir şirkette çalışan personele sadece uzaktan eğitim ile bir program öğretmek pek olası değildir. Çünkü motivasyon, eğitimin bireyselleştirilmesi gibi etkenler bu eğitimin başarısını etkiler. Kısacası hammaddesi insan olan bu işte duygu ve akıl birlikte çalışmalı en iyi neticeler için doğru kararlar alınmalıdır.

Eğitim Yöneticisi şirketi bir sonraki aşamaya taşıyan bir dişli gibi olmalıdır. Şirketin eğitim ihtiyaçlarını belirleyip teknolojinin ve yeniliklerin arkasında kalmamayı başarmalı. Sonraki süreçlere daha hazırlıklı girilmesini sağlamalıdır.

Eğitim Yönetimi konusunda kendini geliştirmek isteyen tüm adaylar eğitim yönetimi kursu, eğitim yöneticiliği ve liderlik gibi konulara sertifikasyonunu sağlamış eğitim kurumlarından destek alabilir. eğitim yönetimi ders notları edinerek kendinizi eğitime hazırlayabilirsiniz. ayrıca eğitim yönetimi nedir pdf olarak sitemizde araştırma yapıp eğitim yöneticiliği dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

PAYLAŞ

 UNSMAN