0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Yazılarımız

UNSMAN

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Çatışma yönetimi nedir konusunda belirli bilgi ve önerilere sahip olmak için öncelikle çatışmanın tanımını yapmak gerekir. Çatışmanın tanımı birçok şekilde yapılmaktadır.

Birbirine eş değer ya da zıt konumda olan iki durumdan birini seçmek zorunda kalan kişide meydana gelen ruh haline çatışma denilir.

İkinci bir tanıma göre ise karşısına çıkan seçenekler arasında bireyin zorlanması durumudur. Böyle bir ortamda kişinin karar verme yeteneği de geriler.

Ya da çatışma yönetimi için yapılacak çatışma tanımına birbiri ile zıt görüş ve bakış açılarının iki kişi ya da grup arasında savunulmasıdır denilebilir.

Her üç tanımlama da aslında çatışma yönetimi için gereken kriterlerin nasıl oluştuğunu anlatmayı amaçlamaktadır.

İnsanlar Ya Da Gruplar Neden Çatışırlar?


Çatışma yönetimi

İnsanların karşılıklı olarak sorunlar yaşamaması için çatışma ve stres yönetimi büyük önem arz etmektedir. Peki çatışma yönetimi stratejileri açısından nedenlerinin tespiti edilmesi çok önemli olan bu duruma neden olan faktörler nelerdir?

 1. İş dağılımı:

Birçok bireyin çalışma ve gayreti ile yerine getirilebilecek bir iş ya da operasyonunun iş yükünün orada görevli olan insanlar arasında paylaşılmasına kısaca iş bölümü ya da iş dağılımı denmektedir. Bu iş dağılımı sırasında insanlar arasında meydana gelen uzlaşı sorunları ise birçok zaman kriz yönetimi tekniklerinin etkin kullanılmasını gerektirmektedir.

 1. Kişi ya da takımların birbirine bağımlı oluşu

Firma ya da diğer organizasyonlarda bir ekibin verimli çalışabilmesi diğer bir ekibin performansı ile doğru orantılıdır. Bir bütün olarak nihai ürün ve hizmetlerini üreten yapıdaki her ekip ve departman bir diğerini etkilediği için arada gerçekleşen etkileşim sırasında çeşitli çatışmalara yaşanabilir.

Bu nedenle bu tür olumsuz durumlardaki çatışma yönetimi sırasında düzgün bir üretim ve işleyiş planlaması ve her iki grubun da aslında bir diğerine bağımlı olduğunun tüm çalışanlara anlatılması ile bu sorun ortadan kaldırılabilir.

 1. Sınırlı olan kaynaklarla tüm operasyonun tamamlanması gerekliliği

Organizasyon içinde yer alan her bölüm ya da birim kendi imkanlarını daha da fazla artırmak ister ancak toplamda ayrılabilecek kaynak miktarı belirli olduğu için bunun ekipler ve departmanlar arasındaki paylaşımı sırasında problemler çıkabilir.

İşte sınırlı kaynaklar nedeniyle ortaya çıkan bu durumda çatışma yönetimi teknikleri nin devreye girmesi gerekir.


Çatışma yönetimi nedir
 1. Algı farklılıkları

Organizasyon içinde yer alan kişi ekip ya da departmanlar tarafından çeşitli olay ve durumların farklı yönlerden algılanması kişi, grup ya da departmanlar arasında çeşitli sorunların yaşanmasına neden olabilir.

 1. Amaçlardaki ayrışmalar

Bir organizasyon yapısı içinde görevli kişiler arasında amaç farklılıkları ortaya çıkabilir. Bu da kişisel düzeydeki amaç farklılıklarının yanı sıra belirli ekip ve departmanların çeşitli alanlarda uzmanlaşması neticesinde de ortaya çıkabilir.

Örneğin satış departmanının faturaları müşterinin talep ettiği tarihlerde kesilmesini istemesine rağmen muhasebe departmanının bunun muhasebe işlemleri açısından ekstra yük getirdiği ve ileride kanuni sorunlara yol açabilme ihtimaline dayalı olarak itiraz etmesi bir çatışma yaratacaktır.

 1. Ortak kararların alınması zorunluluğu

Organizasyon yapısı içinde kullanılacak bütçe ve kaynaklar birçok departman ve ekip arasında paylaştırılmaktadır. Bu nedenle de birçok ekip ve bölümü ilgilendiren alanlarda ortak karar alma zorunluluğu mevcuttur.

Ortak kararların alınacağı zamanlarda her ekip ya da departmanın bu kaynakları farklı kullanma isteği nedeniyle ciddi tartışma ve çatışmalar meydana gelebilir. Bunu önleyebilmek ise işletmelerde çatışma yönetimi dahilinde yükseltilecek ortak karar verme becerisi ile sağlanabilmektedir.


Ortak kararların alınması zorunluluğu

 1. Bir alan ya da konuda uzmanlaşma

Organizasyon içinde bir kişi ya da ekip bir alanda ciddi düzeyde uzmanlaşmış ise bunu organizasyonun faydası için kullanmak adına diğer çalışanlar ve mevcut işleyiş tarzı ile çatışabilirler. Bu da uzmanların o firma ya da kuruma fayda sağlama dürtüsünden ileri gelir.

Uzmanlar yapı içerisinde kendilerine sağlanan imkanlar neticesinde oradaki çalışma hayatlarında başarılı ya da başarısız olurlar. Bu da o yapının içinde ne kadar kalacaklarını belirleyen ana unsurlardan birini meydana getirir.

 1. Organizasyon ya da firmanın iletişim sistemi

Firma ya da kurum içinde kullanılan iletişim sistemi büyük önem arz etmektedir. Burada yaşanan sorunlar doğru iletişim kurulamamasına ve ciddi anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.

 1. Şirket ya da organizasyonun büyüklüğü

Organizasyon yapısı büyüyüp genişledikçe departmanlar arası iletişim de zayıflamaya başlar. Bu nedenle bir departmanın diğer departmanla olan aynı alandaki faaliyetinde çatışma yaşanması oldukça ihtimal dahilinde olur.

Burada çatışma yönetimi kapsamında yapılacak en önemlin çalışma ise şirket ya da organizasyon içinde bilginin şekil değiştirmeden doğru ve hızlı akmasını sağlayacak bir iletişim sisteminin oluşturulmasıdır .

 1. Ortak değerler ve bakış açısının oluşturulmamış olması

Bir organizasyon yapısı içinde insanları aynı amaca doğru ilerletecek ortak değerlerin ve bakış açısının tesis edilmiş olması gerekir. Bu gerçekleştirilmediği zamanlarda ise ciddi sorunlar ve anlaşmazlıklar meydana gelir.

Buna engel olmak için verilecek çatışma yönetimi eğitimi kapsamında ise insanların ortak değer ve bakış açılarını benimsemelerini sağlamak gerekmektedir.

 1. Görev ve sorumluk dengesinin olmaması

Firma ya da diğer organizasyonlarda eğer insanların görev tanımları ile onlara yüklenen sorumluklar net olarak tanımlanmazsa bir karmaşa meydana gelir. Bu nedenle de insanlar arasında görev ve sorumluluk alanının karışmasıyla ciddi tartışmalar çıkabilir.

 1. Başarı ve ödül ya da prim orantısının yüksekliği

Eğer bir yapıda başarı sonrası elde edilecek ödül ya da primler çok yüksekse bu prim ve ödülleri alma şansına sahip insanlar ile diğer alanlarda görev alan kişiler arasında ciddi çatışmalar yaşanabilir.

Prim ya da ödüle doğru giden çalışanın amacının önünde engel teşkil eden her kişi ya da departmanla çatışma yaşaması çok olağan bir durum olabilir. Çünkü o çalışanın sonuçta kaybedip elde edemeyeceği ödül veya prim meblağı birçok şeyi göze almayı gerektirecek kadar çok yüksektir.


Başarı ve ödül ya da prim orantısının yüksekliği
 1. Örgütlenme yapısının değişimi

Değişime ucu kendilerine dokununcaya kadar kimse karşı değildir. Ancak o noktada ciddi bir direnç oluşabilir. Yeni organizasyon yapısı içinde bulunduğu departman, statü ve konum değişecek birçok insan buna ciddi bir direnç gösterir. Böyle zamanlarda da değişimi gerçekleştiren üst yönetimin istikrarlı bir şekilde değişim çalışmalarının arkasında durması gerekir.

Aksi bir durumda ise çatışma yaşanacak ve örgütlerde çatışma yönetimi şartları uygulanmak zorunda kalacaktır .

 1. Yöneticilerin yönetim tarzındaki farklılıklar

Her yöneticinin bir olay ve duruma bakış açısı bir miktar diğerinden farklılık gösterebilir. Bu nedenle başka bir yapıda ya da departmanda yeni görev almaya başlayan bir yönetici kendi bakış açısını ve iş yapış tarzını kendisi ile çalışan diğer ekip arkadaşlarına doğru ve net anlatmak zorundadır.

Aksi bir durumda yönetici ve departmanı ya da ekibi içinde görev alan insanlar arasında ciddi boyutta çatışmalar ortaya çıkabilir.

 1. Bölüm ve takımlarda görev alan insanların birbirinden farklılıkları

Organizasyon içinde görev alan insanların farklı karakterlerde, farklı donanım ve bakış açılarına sahip olmaları gayet normaldir. Çok belirgin farklılıkların olduğu durumlarda ise anlaşmazlıklar çıkabilir.

Çatışma Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?

Çatışma yönetimi konusunda organizasyon içinde yapılacaklar net olarak tanımlanmalı ve çatışma yönetimi pdf ve çatışma yönetimi ppt dosyaları hazırlanarak tüm departmanlardaki uygun konumdaki kişilere gönderilmelidir.


Çatışma Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır

Yeni akımdaki çatışma ile mücadele yöntemlerinde çatışmayı ortadan kaldırmaya ya da ondan kaçınmaya yönelik çalışmalar değil kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak çatışmayı doğru yönetmek ana amaç almaktadır. Burada çatışma yönetimi kapsamında yapılacakları ise kısaca sıralayacak olursak:

 1. Çatışmayı ortaya çıkaran problemin çözümü onu ortadan kaldıracaktır. Burada haklı ya da haksız aranmayacak sorun çözülmeye çalışılacaktır. İletişim sistemindeki bozukluklar nedeniyle oluşan bilgi eksikliğinden doğan çatışmaların çözümünde oldukça etkilidir.

 1. Çatışmaya neden olan davranışları değiştirmeye çalışmak da bunu ortadan kaldıracak yöntemlerden birini oluşturacaktır.

 1. Çatışma yönetimi alanında kısıtlı olan bütçe ve kaynaklar artırıldığında sorun da ortadan doğal olarak kalkacaktır.

 1. Birbiri ile anlaşmazlıklar yaşayan ekip ve departmanların arasında hepsini kapsayacak büyük amaçlar oluşturulduğunda o amaca birlikte yürümek için daha önce çatışan gruplar bu durumdan vazgeçebilirler.

 1. Çatışma yönetimi teknikleri içinde yer alan bir başka yöntem de uzlaştırmadır. Burada taraflar ortak bir paydada buluşturulmaya çalışılır.

 1. Çatışmanın tarafları olan kişi ve ekiplere verilen eğitimler ile bakış açılarının ve olaylara yaklaşımlarının değiştirilmesi ve bu sayede çatışmanın ortadan kaldırılması amaçlanır. Çatışma yönetimi çalışmaları içindeki çağdaş yaklaşımlardan birini oluşturur.

PAYLAŞ

 UNSMAN