0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Yazılarımız

UNSMAN

BALANCED SCORECARD NEDİR? (PERFORMANS KARNESİ)

Tam karşılığı, denge karnesi, dengeli karne anlamlarına gelse de terim olarak anlamı performans karnesi veya kurumsal karnedir. Performans karnesi, şirket verimliliklerini artırmak amacıyla performans stratejisi çizen bir sistemdir. Kurumsal karne adı verilen bu uygulamada işletmenin misyon ve hedeflerinin, strateji ve iş süreçlerinin fiziki ölçü haline sokulması söz konusudur. Kurumsal performans yönetiminin bir parçası olan bu yöntem, 1990’lardan bu yana standart finansal yol haritaları bekleneni vermez olmuş bunun üzerine “Balanced Scorecard” geliştirilmiştir. Küresel ve ulusal birçok işletme Balanced Scorecard, kullanmaktadır.

Balanced Scorecard İşletme ile ilgili tüm verileri alır. Şirketin hedeflerine göre tüm verileri strateji haline getirir. Daha net bir ifade ile soyut yönetimsel süreçlerin daha anlaşılır somut net vadesi belli pratik kısa hedeflere dönüştürür. Çalışanların bu hedefleri anlamaları ve yapmaları çok daha kolaylaşır. Yani kurumsal karne bir ölçme aracı olmaktan çok bir yol haritasıdır diyebiliriz.

Balanced Scorecard Uygulaması

Kurumsal Karne uygulaması başarıyı getirecek faktörleri belirler ve bu faktörleri organizasyon yapısına ekler. Şirketlerin vizyon misyon yazılarını hepimiz okumuşuzdur. Burada şirketin hangi noktalara gelmek istediği neler yaptığı neler yapacağı hedefleri anlatılır. Kurumsal karne tüm bu yazılardan yola çıkarak başarıyı artıracak etkenleri bulur, onları kullanır ve ölçülebilir somut hedeflerle personeli yönlendirir. Klasik yöntemlerde finansal tablolar satış miktarları borçlar vb kalemlerine bakılır ve şirket hakkında karar verilirdi. Ancak az önce de bahsettiğimiz gibi b90’lardan itibaren bu yöntemler yetersiz kalmaya başladı.

Balanced Scorecard Nedir?

Balanced scorecard uygulama örneği içinde neler vardır?

Balanced scorecard örneğinde finansal tabloların yanı sıra müşteri ilişkileri, iş akışları, iş süreçleri, yenilenme yeteneği, çalışanların kalifiye olup olmamaları, eğitim düzeyleri, personelin performansı gibi başlıklar bulunur. Balanced scorecard uygulaması 4 ana boyutta strateji geliştirir

 1. Müşteri Boyutu
 2. Finansal Boyut
 3. İç Süreçler Boyutu
 4. Çalışanlar Boyutu

Müşteri Boyutu: Müşteri memnuniyeti ne durumda? İşletmenin itibarı nedir? Marka algısı yüksek mi? Müşteriye yaklaşım nasıl? Satış sonrasından müşteri memnun mu? Müşteri boyutunda bu soruların cevaplarıyla ilgilenilir.

Finansal Boyut : Bu boyutta hissedarlar finansal tablodan memnun mu? Hissedarların işletme algısı nasıl? Gelirler ve giderler ne durumda? Karlılık tatmin edici mi? Hisse değeri nedir ne olmalıdır? Sorularının cevaplarına bakılır.

İç Süreçler Boyutu: İşletmenin operasyonel performansı nasıl? Süreçler nasıl işliyor? İş akışları stabil mi? Riskler neler? Yenilik ve iyileştirmeler neler ve yapılıyor mu? Süreç etkinliği ne durumda? Hangi konuda kendimizi geliştirmeliyiz? Sorularına yanıt arar.

Çalışanlar Boyutu: Nasıl gelişiriz? Gelişmek için nelere ihtiyacımız var? Personelin yetenekleri nelerdir? Personel eğitimine ihtiyaç var mı varsa hangi eğitimler verilmeli? Bilgi teknolojisi yeterli mi? Kurum kültürü olumlu ve modern mi? Sorularına yanıt aranır.

Kurumsal karnelerde yukarıda belirttiğimiz perspektiflerden bakılarak psikolojik ya da daha soyut verilerin analizi yapılarak iç değerler incelenir. Aslında her şey kurumsal “denge”nin yakalanması içindir. Burada kelimenin doğrudan çevirisinde olduğu gibi kurumun sadece mali tabloları ile değil her yönü ile dengede olması istenmektedir.

Balanced Scorecard Uygulama Örneği

Uygulamanın amacı kısaca: Ne hedefledik? Ne kadarını yaptık? Hedeflere ulaşamadıysak sapmanın nedeni ne? Bu soruları sorar ve aradaki farkın nedenlerini araştırır. Balanced scorecard şirket stratejisi olan işletmeler performans yönetimi konusunda çok daha başarılı olur ve verimliliği artırırlar. Aşağıda kurum karnesi diğer adı ile Balanced Scorecard Uygulama Örneği olarak kullanılmış verileri görebilirsiniz. Bu sistemin bilgisayar programı haline dökülmüş halini kullanan çok ciddi küresel firmalar bulunmaktadır. Bu firmalar ölçeklerini hazırlarken kendi firmalarının özelliklerini ön plana alarak bir performans yönetimi uygulaması hazırlamaktadırlar.

Balanced Scorecard Uygulama Örneği

Balanced Scorecard Nedir?

Performans Yönetimi

Performans yönetiminde ana hedef, işletme çalışanlarının, işletmenin hedeflerine adapte olması, bireysel olarak her çalışanın performanslarının diğerlerinden ayırt edilmesine dayanır. Performans yönetimi, birey ve grupların kapasitesinin artırılması, personelin verimliliğinin artırılması, verimde sürekliliğin sağlanması için uygulanan bir yönetim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımla performans karnesi ortaya çıkarılır. İşletmelerde performans yönetimi çalışmaları hızlandırır performansı artırır.

Performans Yönetimi ne yapar?

 • İleriye dönük strateji belirlemek ve bunun için gerekli planlamaları yapmak
 • Yenilikleri ve girişimleri dizayn etmek, geliştirmek ve uygulamaya koymak
 • Ödüllendirme sistemini ciddi şekilde kullanmak
 • İşletme organizasyonunu yeniden inşa etmek

Performans Yönetiminin Faydaları

 • Hedeflerin ne kadar tuttuğunu net bir şekilde ortaya koyar
 • Personelin iletme amacına yönelmesini sağlar
 • Geri dönüş (feedback) sağlar
 • Performans derecelerini gösterir
 • Verimli personelle verimsiz personeli ayırır.
Performans Yönetimi Eğitimi

Balanced Scorecard ve Performans Yönetimi işletmelerde verimi artırmanın performansı ölçüp yönetmenin asli unsurlarından biridir. Sitemizde verdiğimiz bilgileri balanced scorecard nedir pdf olarak indirebilir, balanced scorecard nedir ödev olarak kullanabilirsiniz. Balanced scorecard sunumlarımız ve alanında uzman eğitmenlerimizden aldığınız balanced scorecard eğitimi ile şirket verimliliğinizi artırabilirsiniz. Performans yönetimi eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşınız.

PAYLAŞ

 UNSMAN